Členské příspěvky

Valná hromada na své schůzi 1.5.2023 zavedla výši a splatnost členských příspěvků. 

1) Výše základního členského příspěvku pro každého člena je 300,- Kč za kalendářní rok.

2) Výše základního členského příspěvku pro nově přijaté členy ASOCP upravuje následující tabulka, která je platná pouze v daný kalendářní rok, ve kterém byla osoba přijata za člena ASOCP. Následující kalendářní roky pro tohoto člena platí předchozí bod.

Členské příspěvky dle přijetí za člena ASOCP
Měsíc (období přijetí člena)Výše členského příspěvku
1. leden – 30. červen 300,- 
1. červenec – 15. listopad150,-
16. listopad – 31. prosinec0,- *
* Rozhodne-li Výkonná rada o přijetí za člena po 16.11. kalendářního roku, nemá tento člen povinnost platit členský příspěvek daného kalendářního roku a hradí členský příspěvek standartně v následujícím kalendářním roce. 
  • Splatnost základního členského příspěvku je do konce února daného kalendářního roku.
  • Členský příspěvek je hrazen ve prospěch bankovního účtu č. 2602544928/2010, který je ve správě majetku ASOCP. Úhradu členského příspěvku je možné realizovat výhradně platbou na bankovní účet.
  • Každý člen je povinen uvést v rámci své platby členského příspěvku své jméno a účel platby v rámci textu pro příjemce platby (např. „Jan Novák, členský příspěvek“).
  • Po uhrazení členského příspěvku vydá Výkonná rada do 30 dnů potvrzení o přijetí platby.

Členské příspěvky jsou příjmem spolku podle Článku IX. bodu 2. Stanov.
Pravidla a postup úhrady členských příspěvků a mimořádných členských příspěvků a dalších náležitostí upravuje Vnitřní předpis VP-03/5/2023.