HLÁŠENÍ NEOMLUVENÉ ABSENCE ŽÁKA NA POLICII ČR

Čtvrtý stupeň představuje podstoupení případu další straně (je např. předán do kompetence OSPODu)

Sociální pedagog v rámci svých činností ve škole a prací se záškoláctvím a vysokou absencí žáků koordinuje zpracování zpráv. Při zpracovávání těchto zpráv spolupracuje zejména s třídními učiteli a dalšími členy školního poradenského pracoviště, ale i s dalšími pedagogickými pracovníky.

V praxi se často setkáváme se situacemi, kdy mají žáci z různých důvodů velmi vysokou omluvenou či neomluvenou absenci. Při jejím růstu či jiných problémech často probíhají pohovory se zákonnými zástupci. Pro zamezení nepříznivého vývoje tohoto rizikového chování je však někdy třeba využít OSPOD či Policii ČR, a to zpravidla v případech, kdy neomluvená absence žáků a záškoláctví probíhá dále nebo rodiče nespolupracují. Zde je třeba výhradně dodržovat zákon.

V případech, kdy je neomluvená absence žáka již nad 50 neomluvených hodin, hlásí se tato skutečnost na Policii ČR. Součástí hlášení je také oznámení o podezření ze spáchání trestného činu. OSPOD by měl obdržet kopii tohoto hlášení.

Policie si ve většině případů žádá ještě o celkovou zprávu ohledně všech absencí i chování žáka. V některých městech může existovat dohoda s příslušným oddělením Policie ČR, že jsou tyto zprávy zasílány již při odesílání hlášení neomluvené absence.

Poznámka:
Výhodou je do zprávy/oznámení dopsat žádost o vyrozumění, jak bylo s informacemi školy naloženo.