Hlášení neomluvené absence žáka na OSPOD/oddělení přestupku

Čtvrtý stupeň představuje podstoupení případu další straně (je např. předán do kompetence OSPODu)

Sociální pedagog v rámci svých činností ve škole a prací se záškoláctvím a vysokou absencí žáků koordinuje zpracování zpráv. Při zpracovávání těchto zpráv spolupracuje zejména s třídními učiteli a dalšími členy školního poradenského pracoviště, ale i s dalšími pedagogickými pracovníky.

V případech, kdy je neomluvená absence žáka od výše 25 neomluvených hodin, hlásí se tato skutečnost na Orgán sociálně-právní ochrany dětí, případně rovnou na Oddělení přestupků příslušného magistrátu města. OSPOD by měl však vždy obdržet kopii tohoto hlášení. Součástí hlášení je také oznámení o podezření ze spáchání přestupku.

V praxi se často setkáváme se situacemi, kdy mají žáci z různých důvodů velmi vysokou omluvenou či neomluvenou absenci. Při jejím růstu či jiných problémech často probíhají pohovory se zákonnými zástupci. Pro zamezení nepříznivého vývoje tohoto rizikového chování je však někdy třeba využít OSPOD či Policii ČR, a to zpravidla v případech, kdy neomluvená absence žáků a záškoláctví probíhá dále nebo rodiče nespolupracují. Zde je třeba výhradně dodržovat zákon.

Pokud by se neomluvená absence vyšplhala nad 50 neomluvených hodin, škola by měla zaslat hlášení o neomluvené absenci žáka na Policii ČR včetně oznámení o podezření ze spáchání trestného činu.

Poznámka:
Výhodou je do zprávy/oznámení dopsat žádost o vyrozumění, jak bylo s informacemi školy naloženo.Další potřebné dokumenty

Oznámení o podezření ze spáchání přestupku

Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ohrožování výchovy dítěte dle § 201 trest. zákona
Vzorový dokument (.pdf)

Zpráva na OSPOD

Žádost o spolupráci při neplnění rodičovských povinností

Žádost o spolupráci při vysoké omluvené absenci

Vzory dokumentů vychází z Metodického doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků, č.j.MSMT-43301/2013.