POHOVOR (JEDNÁNÍ) SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI
A ŽÁKEM

Druhý stupeň představuje pohovor se zákonným zástupcem a žákem (řešeno je v rámci školy mezi pracovníkem školy, žákem a jeho zákonným zástupcem)

Ve školním prostředí se setkáváme se situacemi, které je potřeba řešit mimo třídní schůzky, které nejsou vhodné řešit pouze po telefonu. Proto se často setkáváme s pojmem „pohovor se zákonným zástupce“.

Tento pohovor je realizován zpravidla až po pohovoru se žákem, u kterého pozorujeme:

  • Výchovné problémy,
  • prospěchové potíže,
  • záškoláctví,
  • užívání drog,
  • agresivita,
  • delikvence,
  • ohrožující rodinné zázemí aj.

Pohovor (jednání) se zákonnými zástupcem a žákem je forma spolupráce mezi školou, žákem
a zákonným zástupcem, při řešení výukových či výchovných problémů, rizikového chování nebo
v jakýchkoliv dalších situacích, kde žák vyžaduje zvýšenou podporu. Cílem je tedy stanovení sjednoceného postupu ze strany školy a rodiny při řešení konkrétního problému žáka. V tomto bodě je stěžejní skutečné zapojení zákonných zástupců do nápravného procesu. Nástroj pohovoru přináší prostor pro vzájemný dialog a možnost vyhledat a nastavit vhodnou podporu pro žáka či zákonného zástupce. Při závažnějších problémech a nekomunikaci rodičů je pak třeba uspořádat výchovnou komisi.

Sociální pedagog v rámci svých činností velmi často ve škole (případně v rodině) uskutečňuje pohovory se žákem a rodiči. V některých případech je sociální pedagog přímo v roli facilitátora a v některých případech se jednání aktivně účastní.

Dobrá rada z praxe:

Někdy nastávají situace, kdy např. rodiče příliš nespolupracují nebo je třeba řešit závažnější potíže, jako další rizikové chování aj., kdy žák potřebuje zvýšenou podporu. V tomto případě je již potřebné, aby byl k pohovoru přibrán další odborník ze školního poradenského pracoviště, např. právě sociální pedagog.

Sociální pedagog může pohovory vést sám, avšak je vhodné, aby se pohovoru zúčastnili nejméně dva pracovníci školy. Mohou nastat situace, kdy se společného setkání za školu účastní více osob (např. z důvodu agresivního vystupování rodičů, řešení situace požaduje pohled z více stran atd.). Účastníci za školu by neměli ve velké míře převažovat nad skupinou členů rodiny. Pokud to ale situace vyžaduje, je potřeba s tímto rodiče seznámit a vysvětlil jim důvod, aby nebyla narušena atmosféra spolupráce.

Doporučuje se jednání začít neutrálně a pozitivně, např. jak se rodičům, dítěti daří, jak se mají, zda si dají něco napití apod. V průběhu pohovoru je důležitá komunikace založená na respektu a pochopení. Při jednání je užitečné používat efektivní komunikaci a vyvarovat se komunikačním zlozvykům.


Vzory dokumentů vychází z Metodického doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků, č.j.MSMT-43301/2013.