VÝCHOVNÁ KOMISE

Ve školské praxi se taktéž často setkáme se zasedáním výchovné komise. Důvodem svolání výchovné komise bývá nejčastěji skutečnost, že i přes veškerou podporu nedošlo k odstranění rizikového chování žáka, výchovných problémů či jiných obtíží.

Realizujeme ji s žákem, u kterého pozorujeme:

  • Výchovné problémy,
  • prospěchové potíže,
  • záškoláctví,
  • užívání drog,
  • agresivita,
  • delikvence,
  • ohrožující rodinné zázemí aj.

Výchovná komise zastává specifické místo v metodickém postupu, jelikož ji lze využít kdekoliv mezi 3 až 4 stupněm. Často bývá svolávána před nastavením Individuálního výchovné programu, někdy však až po něm. Zpravidla ale platí, že je realizována až po pohovoru se žákem a pohovoru se zákonnými zástupci.

Výchovná komise je společné jednání ředitele školy, třídního učitele, popř. asistenta pedagoga, pracovníků školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní metodik prevence, sociální pedagog, speciální pedagog, školní psycholog), zástupce orgánů sociálně-právní ochrany dětí, zákonného zástupce, žáka a popř. zástupce dalších orgánů a organizací (dle závažnosti řešeného případu).

Výchovná komise je nástroj nápravného nebo podpůrného charakteru, tak aby došlo k včasném řešení problémů žáků, případně aby nedošlo k dalšímu prohlubování vzniklého problému a rodinu je již nutné indikovat pro spolupráci s další stranou, která má k řešení dané situace potřebné (odborné či právně vymahatelné) nástroje.

Více informací o účelu výchovné komise a jak probíhá se můžete dočíst na webových stránkách Mají na to!

Sociální pedagog v rámci svých činností velmi často ve škole (případně v rodině) uskutečňuje pohovory se žákem a rodiči. V některých případech je sociální pedagog přímo v roli facilitátora a v některých případech se jednání aktivně účastní.