SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO ŽÁKA S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ

Sociální pedagog v rámci svého působení ve škole spolupracuje vedle rodiny žáka školy s několika různými subjekty, včetně OSPOD, policií, lékaři, psychology, psychiatry, etopedy a dalšími. Sociální pedagog i tito odborníci, kteří se žákem odborně pracují a pomáhají zlepšit situaci, mají vliv na školní úspěšnost ve škole, v životě žáka i v rodině.

Sociální pedagog je, stejně jako všichni ostatní, ze zákona vázán mlčenlivostí. Proto, aby byla ideálně řešena situace a mohlo docházet k výměně informací a zároveň aby bylo vše legislativně v pořádku, je potřeba, aby zákonný zástupce (dále ZZ) žáka podepsal níže uvedený souhlas. Sociální pedagog musí ZZ poučit o tom, k čemu souhlas slouží, že je možné ho kdykoliv odvolat, je také možné ze souhlasu některé položky vyškrtat, shledá-li ZZ, že si např. nepřeje, aby sociální pedagog sdílel a přijímal informace od konkrétního odborníka (např. psychiatr).

Je velmi potřeba, aby se sociální pedagog snažil namotivovat daného ZZ k podpisu, protože bez toho sociální pedagog nemůže sdělit žádné informace o dítěti, ale ani o jeho potřebách či obtížích nikomu, s kým daná rodina spolupracuje, což značně stíží efektivní a komplexní práci s obtížemiUvedený souhlas neslouží ke zneužití! Je vytvořen proto, aby docházelo v zájmu dítěte ke správnému sdílení informací, které pomohou řešit situaci dítěte, nastavit adekvátní kroky vedoucí ke zlepšení situace. Je vhodné, aby kopii podepsaného souhlasu obdržel i ZZ a též i spolupracující subjekt. Někdy se také může stát, že ZZ bude chtít být informován pokaždé, pokud sociální pedagog bude tento souhlas využívat (např. bude na základě tohoto komunikovat s OSPOD, s pediatrem, sociálním pracovníkem v sociální službě). Je tedy potřeba, aby měl sociální pedagog na paměti, že jeho role není převzetí rodičovské zodpovědnosti, nýbrž uvedený souhlas slouží pouze k výměně informací a efektivní spolupráci s dalšími aktéry ve výchovně-vzdělávacím procesu.