19. ročník konference primární prevence rizikového chování (PPRCH 2022)

Perspektivy a milníky rozvoje národního systému školské prevence rizikového chování

Dne 17. a 18. října 2022 proběhla mezinárodní konference PPRCH 2022 v Praze, pořádaná klinikou adiktologie. Konference se zaměřovala především na rizikové chování, prevenci, preventivní programy, duševní zdraví, digitální well-being, závislostní chování, návykové látky, kyber rizika, práci s agresivním chováním či traumatem, a v neposlední řadě také na implementaci sociální pedagogiky do systému školské prevence.

Školní poradenské pracoviště a Sociální pedagog ve škole

Konference se aktivně účastnili předseda Jiří daněk, místopředseda Jan Šmída a náměstkyně pro komunikaci s veřejností Nicola Blábolilová. Jejich příspěvek, představující Asociaci sociálních pedagogů a pozici sociálního pedagoga ve školství, se setkal s velkým úspěchem publika, neboť rozproudil na poměry konference nevídanou diskuzi. Té se účastnili především odborníci z praxe – sociální pedagogové, sociální pracovníci, kurátoři, zaměstnanci školního poradenského pracoviště či lektoři programů primární prevence.

Na konferenci se diskutovalo mimo jiné o sjednocení preventivních programů pro školy, o myšlence propojit prevenci v rámci komunitního působení, plánovaném navýšení financí na realizaci preventivních programů a vytíženosti odborníků a jejich nedostatku v některých krajích. Zazněl také fakt, že právě vytíženost metodiků prevence poukazuje na potřebu sociálního pedagoga ve školách.

Jiří Daněk, Nicola Blábolilová a Jan Šmída

Významné kontakty pro Asociaci sociálních pedagogů

Zástupci Asociace navázali řadu zajímavých kontaktů, a to např. s Úřadem vlády České republiky, se sociálním pedagogem působícím na střední škole či se dvěma sociálními pedagožkami. Proběhlo mimo jiné také setkání se zástupci Nadace Sirius, kteří aktivity naší Asociace velmi podporují, a se kterými úzce spolupracujeme.

Podobné příspěvky