Pracovní skupina pardubického kraje – Duševní zdraví dětí

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje se dlouhodobě zabývá tématem včasné podpory ohroženým dětem a hledají cesty mezioborové spolupráce. Jako jeden z důležitých nástrojů včasného záchytu ohrožených dětí, včetně podpory jejich školní úspěšnosti, vnímají dobře zajištěnou činnost školního poradenského pracoviště doplněné o pozici sociálního pedagoga.

Role sociálního pedagoga ve škole

Povědomí o roli sociálního pedagoga je však v České republice stále malé. Mnoho ředitelů škol i další pedagogové příliš neví, jaká je náplň práce sociálního pedagoga, případně s čím jim může pomoci. I mnoho dalších odborníků jako např. ředitelé pedagogicko-psychologických poraden nemají příliš velké povědomí, co si pod pozicí sociálního pedagoga představit a nemají úplně jasno, jak takovou pozici metodicky uchopit.

Šíření osvěty o roli sociálního pedagoga ve školním poradenském pracovišti je pro nás velmi důležité. Z tohoto důvodu se v rámci spolupráce s Krajským úřadem Pardubického kraje a na pozvání Jaroslava Marka zúčastnil Jiří Daněk společně s ředitelkou základní školy Ilonou Bočinskou jednání krajské skupiny, jež má na starost duševní zdraví dětí. Jednání se zúčastnili zástupci sociální, školské i zdravotnické oblasti jako např. zástupci pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogického centra, sociálních služeb, státní správy, klinický dětský psycholog.

Přínos sociálního pedagoga pro školu

Prostřednictvím online připojení Jiří Daněk společně s paní ředitelkou Ilonou Bočinskou přiblížili členům pracovní skupiny činnosti, přínosy a zkušenosti se zajištěním pozice sociálního pedagoga na jejich základní škole, včetně kontextu rozdělení rolí ve školním poradenském pracovišti. V průběhu jednání zaznělo mnoho zajímavých dotazů a postřehů, které vedli k další diskuzi. Část diskuze se například pohybovala okolo „profesní čistoty“ sociálního pedagoga, i okolo jeho kompetencí i vůči ostatním členům školního poradenského pracoviště

Školní poradenské pracoviště a týmová spolupráce

Jiří Daněk a Ilona Bočinská prezentovali model týmové práce, který v sobě může zahrnuje prolínání některých činností a kompetencí jednotlivých pracovníků školního poradenského pracoviště. Tento model může některé znejišťovat, ale na základě zkušeností z praxe lze tento model, který klade důraz na komunikaci, kooperaci, vzájemnou informovanost, zpětnou vazbu a podporu, považovat jako jeden z nejefektivnějších při práci a spolupráci školního poradenského pracoviště.

Některé z položených dotazů vedou k dalšímu zamyšlení se nad dalšími potřebnými záležitostmi, kterým se v Asociaci budeme do budoucna věnovat.
Členové pracovní skupiny díky tomuto setkání získali větší povědomí o roli a činnostech sociálního pedagoga ve škole a rovněž velice ocenili slyšet přínosy sociálního pedagoga pro děti i pedagogický sbor z pohledu ředitelky školy.

Podobné příspěvky