Požádali jsme o dodržování doporučení platového zařazení sociálního pedagoga

V červnu tohoto roku jsme na náš dotaz obdrželi vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí k platovému ohodnocení sociálního pedagoga působícího ve škole, o kterém jsme Vás již informovali. Stále však dochází k tomu, že například konzultační pracovníci na lince určené pro dotazy týkající se Operačního programu Jan Amos Komenský (tzv. šablon) na dotazy ředitelů škol odpovídají, že sociální pedagog má být zařazen jako nepedagogický pracovník dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., § 5, do odst. 1.

Proto jsme dne 28.10.2023 požádali MŠMT a též danou konzultační linku OP JAK o dodržování doporučení platového zařazení sociálního pedagoga nařízení vlády č. 341/2017 Sb., § 5, odst. 2 – a to v souladu s právě daným oficiálním vyjádřením MŠMT (a MPSV).

Uvádíme plný text naší žádosti:

Vážení pracovníci konzultační linky pro šablony OP JAK,
obracíme se na Vás se žádostí ohledně platového zařazení sociálního pedagoga.

Jak víte, sociální pedagogové na ZŠ bývají financováni pomocí různých zdrojů – např. prostřednictvím OP JAK, Šablony pro MŠ a ZŠ I apod. Dále sociální pedagogové nejsou zatím zařazeni do zákona o pedagogických pracovnících a v souvislosti s tímto se velmi často setkáváme s tím, že se ředitelům škol (či dalším pracovníkům škol) k dotazu na platové zařazení sociálního pedagoga na základní škole dostává ze strany konzultační linky OP JAK odpovědí, že sociální pedagog má být jako nepedagogický pracovník zařazen dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., § 5, do odst. 1 (poslední taková odpověď na platové zařazení tohoto odborníka je z aktuálního měsíce října). Sociální pedagog je sice nepedagogický pracovník, avšak vykonává specificky odborné činnosti, které jsou obdobné jako u pedagogických a sociálních pracovníků.
Dle oficiálního vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (a také Ministerstva práce a sociálních věcí, jež se na aktuálním platovém zařazení sociálního pedagoga shoduje se stanoviskem MŠMT) z června tohoto roku má být sociální pedagog hrazen dle přílohy č. 2 daného nařízení vlády č. 341/2017 (dle § 5, odst. 2 a), přesný přepis viz příloha /přílohou bylo myšleno dané vyjádření MŠMT a MPSV z června t. r./
S ohledem na oficiální vyjádření MŠMT a MPSV Vás proto žádáme o dodržování tohoto platového zařazení, neboť se jistě shodneme, že není možné, aby ředitelé škol, jež chtějí sociálního pedagoga ve své škole zaměstnat, dostávali zcela odlišné odpovědi.
Budeme velmi rádi za sdílení naší žádosti také mezi vaše kolegy, aby nedocházelo k opakované dehonestaci pozice sociálního pedagoga i nezákonné degradace jejího platového zařazení.


Také jsme požádali Národní pedagogický institut o šíření tohoto a věříme, že tyto naše aktivity pomohou jednotnému nastavení platového ohodnocení pozice sociálního pedagoga ve školách, ale též i zamezí dalšímu šíření nepravd.

Podobné příspěvky