Jan Šmída na návštěvě na Slovensku

Návštěva místopředsedy na Slovensku

Místopředseda Jan Šmída navštívil 14. června církevní základní školu sv. Gorazda v Námestově. Cílem návštěvy bylo setkání se sociální pedagožkou Mgr. Zuzanou Kasan, která na této pozici působí již 4. rokem. Sociálních pedagogů působících v základní škole je na Slovensku méně než u nás, zato jsou však ukotveni v legislativě jako odborní zaměstnanci.

Církevní základní škola sv. Gorazda

Církevní základní škola sv. Gorazda a Jan Šmída

Většinou se setkáváme s tím, že ředitelé škol sahají po sociálním pedagogovi, neboť nemají jak jinak řešit již rozběhlé problémy. Na této škole však byla pozice sociální pedagožky vytvořena jako podpůrný článek zvyšující efektivnost edukace. Náplň práce je zde taková, jakou od sociálního pedagoga očekáváme, tedy velký prostor pro individuální přístup k žákům a preventivní programy, které jsou vytvářeny třídám na míru dle aktuální potřeby. Velký důraz je kladen na prohlubování sociálních dovedností, utužování třídních kolektivů a podporu pedagogických pracovníků. Celkově se ale koncept sociálního pedagoga příliš neliší.
Pro přiblížení uvádíme stěžejní podobnosti a rozdíly.

Podobnosti:
  • Náplň práce je různorodá, utvářena v reakci na potřeby školy.
  • Financování pochází z evropských operačních programů.
  • Přítomnost sociálního pedagoga zvyšuje efektivnost edukace.
  • Nedostatečná metodická podpora pro utváření pozice.
Rozdíly:
  • Nutné absolvování vysokoškolského studia sociální pedagogika (sociální práce nestačí).
  • Sociální pedagog je ukotven v zákoně jako odborný zaměstnanec.
  • Od ledna 2023 by měly na Slovensku vejít v platnost standardy sociálního pedagoga.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)

Na rozdíl od základních škol jsou sociální pedagogové naprosto běžnou součástí pracovních kolektivů poraden, setkat se s nimi můžeme tedy téměř ve všech větších městech. Zajímavostí však je, že se náplň práce sociálního pedagoga v poradně nijak neliší od náplně práce sociálního pracovníka, přesto tuto pozici mohou vykonávat pouze lidé s absolvovaným vysokoškolským vzděláním v oboru sociální pedagogika. Financování je na rozdíl od základních škol prostřednictvím státního rozpočtu.

Součástí výjezdu byla i návštěva centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Námestove, kde pracuje na pozici sociální pedagožky Mgr. Henrieta Šnapková.

Sociální pedagožka Mgr. Henrieta Šnapková, která spolupracuje i se sociální pedagožkou Mgr. Zuzanou Kasan z CZŠ sv. Gorazda, chválí především dobře nastavenou spolupráci a efektivnost sociálních pedagogů v oblasti prevence.

Nejvíce je trápí duševní zdraví společnosti

Jednoznačná shoda padla v otázkách duševního zdraví dětí, žáků i dospělých. Posledních pár let bylo pro společnost obzvláště náročných. Pandemie Covid-19 roztrhala sociální vazby
a přinesla častější výskyt depresí a úzkosti, ani návrat do „běžného života“ nebyl úplně snadný. Duševnímu zdraví nepomáhá ani válka na Ukrajině, přinášející oprávněné obavy, ani přicházející ekonomická krize. Obě sociální pedagožky zaznamenaly markantní zhoršení duševního zdraví napříč generacemi. I proto doporučují intenzivní práci na odolnosti jedince již od útlého věku. A právě tomu sociální pedagog v základní škole dopomáhá!

Podobné příspěvky