Sociální pedagog jako vychovatel

Kdo je sociální pedagog?

Sociální pedagog a všeobecné informace

Pojďme se podívat ve zkratce na to, kdo je to ten Sociální pedagog. Pokud si máme všeobecně definovat profesi, tak Sociální pedagog je vysokoškolsky vzdělaný odborník, který své kompetence k výkonu povolání získal studiem vyšší odborné školy (DiS.), nebo vysokoškolským bakalářským či magisterským studiem (Bc., Mgr.), a to v oboru Sociální pedagogika/Sociální práce. Bohužel v současné české legislativě není definován jako pedagogický pracovník (podle zákona o pedagogických pracovnících). Ve školách tak často působí sociální pedagog jako sociální pracovník, kdy je financován zřizovatelem, popřípadě ze šablon OP JAK.

Na základě toho vznikla Asociace sociálních pedagogů (ASOCP), která si klade za cíl nepříznivou situaci ohledně profese Sociálního pedagoga ve škole změnit k lepšímu. Cílem Asociace je prosadit profesi Sociálního pedagoga do zákona o pedagogických pracovnících, do katalogu prací, a hlavně do ŠPP ve všech školách.

„Sociální pedagogika umí aktivizovat, podporovat a motivovat ke smyslu života.“

(Mgr. Lenka Gulová, Ph.D., 2018, zdroj)

Cílová skupina sociálního pedagoga

Sociální pedagog se zaměřuje na děti, mládež i celé spektrum dospělých. Pokud se však zaměříme na školy, tak pak jeho cílovou skupinou jsou žáci docházející do školy, jejich rodiče i samotní pedagogové (učitele, asistenti pedagoga). Ve vztahu k žákům a rodičům pak může sociální pedagog využívat prvky sociálního poradenství a sociální prevence, kterou může poskytovat ambulantně i v rámci terénní práce. 

Náplň práce Sociálního pedagoga

Náplň práce sociálního pedagoga je velmi různorodá. Zabývá se například propojením školy a jiných subjektů, jako je obec, policie, OSPOD nebo sociální služby, může působit jako prostředník (mediátor) mezi školou a rodinou, ale i ostatními pedagogy. Svou náplní práce pak může připomínat učitele, psychologa, nebo sociálního pracovníka, se kterým je u nás nejvíce spojován.

Možná náplň práce Sociálního pedagoga

  • Výchovné působení ve škole a ve volnočasových centrech.
  • Pořádání hodnotných volnočasových aktivit.
  • Sociálně pedagogické aktivity pro jedince, skupiny a komunity.
  • Poradenská, diagnostická a analytická činnost.
  • Podpora týmové práce.
  • Reedukační a resocializační práce.
  • Terénní a komunitní práce.

Podobné příspěvky