Asociace sociálních pedagogů a Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney

Dne 17. 4. 2023 proběhla schůzka Asociace sociálních pedagogů (ASOCP) se zástupci organizace Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney (HVCM), Lindou Jandejskovou a Michaelou Stoilovou, jejichž organizace od roku 2012 propaguje v ČR metodu Hodnotového vzdělávání, která vychází z přístupu a metody vizionářské pedagožky sestry Cyril Mooney.

Koncept Cyril Mooney a jejich cíle

Hodnotové vzdělávání je vzdělávací koncept a metoda, která rozvíjí osobnostní zralost. Více informací o Hodnotovém vzdělávání můžete nalézt zde. Zástupci HVCM sdělili Jiřímu Daňkovi a Janu Šmídovi aktivity a projekty organizace. Taktéž byly představeny činnosti ASOCP a proběhla diskuze nad aktuálním počtem sociálních pedagogů, možnostmi uplatnění absolventů sociální pedagogiky i financování sociálních pedagogů ve školách. Hlavním záměrem schůzky však bylo představit zástupcům ASOCP projekt Naproti, v rámci kterého se již tři roky zabývají propojováním pedagogů a sociálních pracovníků z nízkoprahových klubů pro děti a mládež (NZDM). V projektu Naproti spolupracují s více než 8 školami a nízkoprahovými kluby. Projekt Naproti se nyní rozrostl i do Naproti dětem z Ukrajiny, který je financován Nadací České spořitelny.

Jejich cílem je v rámci projektu Naproti seznámit pedagogy i sociální pracovníky s metodou Hodnotového vzdělávání a podpořit efektivní komunikaci o dítěti, jeho zapojení a vzájemnou spolupráci aktérů, např. mezi učiteli a sociálními pracovníky a zefektivnit onu práci se žákem, převážně zaměřenou na účinnou pomoc pro děti ohrožené školním neúspěchem či sociálním vyloučením.

Nedostatečné propojení mezi NZDM a školami

V projektu zjistili, že mezi NZDM a školou je velmi nízké propojení nebo není vůbec žádné. Školy mají nízké povědomí o tom, co mohou od NZDM očekávat a pro NZDM je obtížné se do škol dostávat. Dle jejich vnímání a zkušenosti je spolupráce efektivnější tam, kde ve škole funguje sociální pedagog.

Roli sociálního pedagoga taktéž velmi podporují a pozici propagují všude tam, kde je to možné.
Jelikož si všímají zvyšujícího se počtu sociálních pedagogů, oslovili ASOCP s cílem představit jejich aktivity a nabídnout nám současně spolupráci pro výměnu zkušeností a informací, které budou moci promítnout do své práce a posílit roli sociálního pedagoga. V projektu Naproti se momentálně zabývají zkoumáním jazyka a přístupu k dětem v rámci jednotlivých organizací, které o dětech komunikují. Aktivita se zaměřuje na podporu zúčastněných aktérů, aby uměli co nejlépe komunikovat o dětech při zachování soukromí dětí, neporušit u toho důvěru a současně zapojit děti do tohoto procesu. Schopnost reflektovat zapojení dětí ve volném čase a vyvodit, co by mohlo být jejich další vzdělávací podporou, může všechny zainteresované aktéry významně posunout. V praxi však často naráží na obtížnou komunikaci učitelů a sociálních pracovníků.

Důležitá role Sociálního pedagoga

V pozici sociálního pedagoga se tyto pozice střetávají u jednoho člověka, což může pomoci při nastavení této zpětné vazby. Zástupci HVCM se domnívají, že právě sociální pedagogové mohou být velmi důležití lidé při utváření a rozvoji metodik pro učitele i pro sociální pracovníky.
Zástupci ASOCP a HVCM se dohodli na spolupráci při realizaci hloubkových rozhovorů se sociálními pedagogy tykající se právě těchto reflexí, jak o dětech mluvit, jak sdílet informace, aby to bylo bezpečné a přínosné pro všechny aktéry. Získaná data by mohlo HVCM využít pro druhou část své metodiky zabývající se dalšími okruhy mezioborové spolupráce.

ASOCP se se zástupci HVCM domluvili na vzájemné spolupráci, kterou budou naplňovat již na další schůzce 23.5., kde ASOCP předá i zpětnou vazbu na první část metodiky projektu Naproti, která se zaměřuje na spolupráci ZŠ a NZDM při podpoře dětí s odlišným mateřským jazykem.

Podobné příspěvky