Přednáška: Proč je důležité mít ve škole sociálního pedagoga?

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí města Kyjov zorganizovalo dne 29.3.2023 přednášku
na téma „Proč je důležité mít ve škole sociálního pedagoga“. Přednášky se zúčastnili ředitelé
a zřizovatelé škol, pedagogičtí a další pracovníci. Důvodem uspořádání této přednášky, o kterém mluvila hlavní organizátorka Mgr. Lucie Raisiglová, DiS., je společný zájem na poskytování podpory a pomoci dětem a jejich rodinám.

Včasná spolupráce je klíčem úspěchu

Včasná spolupráce orgánu sociálně-právní ochrany dětí a školy může být jednoznačným
preventivním faktorem. Avšak spolupráce je mnohdy z různých důvodů započatá později.
Přičemž vzájemná spolupráce je klíčová, protože posouzení situace dítěte, jeho rodiny a
navazující pomoc a podpora v rodině je komplexní záležitost a neobjede se bez spolupráce
všech aktérů. Multidisciplinární spolupráce je nutná nejen pro efektivní zhodnocení situace
rodiny, ale i pro následné navržení a uskutečnění odpovídajících intervencích. Právě zde je
nejvýznamnějším partnerem škola a představitelé sociálního odboru města Kyjov by rádi
posílili ve škole pozici sociálního pedagoga právě ve vztahu k prevenci a efektivní spolupráci
s dítětem, jeho rodinou a dalšími aktéry mimo školu.

Asociace sociálních pedagogů se přednášky zúčastnila v zastoupení Mgr. Lenky Gulové,
Ph.D., Mgr. Jiřího Daňka a dalších hostů Tomáše Šimíka, DiS., Mgr. Barbory Svobodníkové,
Mgr. Bc. Veroniky Šibůrkové, kteří působí na pozici sociálního pedagoga ve škole.
Přednášející představili přítomným studijní obor Sociální pedagogika, Asociaci sociálních
pedagogů a náplň práce sociálního pedagoga na jednotlivých školách. Dále osvětlili
zúčastněným přínosy sociálního pedagoga ve škole, proč je důležité ho mít ve škole a jak se
může sociální pedagog spolupodílet na efektivní spolupráci. Taktéž jim byl osvětlen aktuální
legislativní stav i možnosti financování. Cílem přednášky bylo nadchnout zúčastněné k tomu,
aby byli ochotni přijímat sociální pedagogy do škol.

Role sociálního pedagoga ve škole

Role sociálního pedagoga ve škole je důležitá v tom, že může být pro žáka průvodcem a podporou. Netlačí na žáka a žák za ním může kdykoliv přijít. Sociální pedagog je pro žáky, rodiče,
pedagogické pracovníky i aktéry mimo školu velkým partnerem a poskytuje pomoc a podporu
nejen dětem a rodinám, ale i učitelům.

V rámci diskuze vyplynul zájem některých škol zavést pozici sociálního pedagoga. Byla jim
tedy nabídnuta podpora a pomoc nejen při zavádění pozice sociálního pedagoga, ale i při
hledání zájemců o pozici, vhodném nastavení náplně práce. Zároveň jim bylo doporučeno
sdílení zkušeností s některou ze škol, kde již pozice sociálního pedagoga funguje.

Za Asociaci děkujeme za realizaci přednášky i za bohatou a podnětnou diskuzi.

Podobné příspěvky