Doporučené aktivity pro začínajícího sociálního pedagoga

První měsíce sociálního pedagoga mohou být frustrující, protože i když máme pár metodik upravující náplň práce této pozice, mnohdy v této komplexnosti nevíme, kde začít. Přinášíme proto tipy činností, kdy sociální pedagog ve škole teprve začíná:

 • Vytvoření plánku, mapy školy či seznamu učeben a kabinetů po jednotlivých patrech školy.
 • Vytvoření kompletních seznamů žáků dle tříd s konkrétními třídními učiteli.
 • Vytvoření vlastního seznamu sítě sociálních a dalších odborných služeb v regionu – SVP, SAS, PPP/SPV, OSPOD, MAS/MAP, pediatři, psychologové, psychiatři a další.
 • Domluvení schůzek s uvedenými odborníky, představení práce sociálního pedagoga, nastavení formy komunikace a spolupráce, vyjasnění cílové skupiny, seznámení s druhem poskytované služby či způsobu práce daného odborníka, vzájemné předání kontaktů.
 • Seznámení s dokumentací školy – školní i klasifikační řád, program poradenských služeb, minimální preventivní program a další dokumenty.
 • Seznámení s preventivními aktivitami na dané školy, spolupráce se školním metodikem prevence – domluvení se s daným ŠMP na náslechu při jeho preventivních aktivitách v rámci učení sociálního pedagoga (sociální pedagog zjistí, jak daný metodik na dané škole provádí preventivní besedy, následně je mohou dělat spolu či sociální pedagog může metodikovi poskytnout zpětnou vazbu o jeho poznáních související s dětmi či novými zjištěními z pozorování jednotlivých žáků), prostudování preventivních aktivit dostupných v regionu, ve spolupráci se školním metodikem prevence zjišťování možností dalších preventivních besed.
 • Navázání spolupráce s krajským preventistou z řad policie.
 • Představení pozice zřizovateli, navázání spolupráce (zřizovatel může ledacos propagovat či podpořit, a to jak na sociálních sítích či přímo v kraji/městě, tak i finančně).
 • Domluvení s jednotlivými pracovníky ŠPP na pravidelných schůzkách za účelem výměny informací, sdílení zkušeností, náhledu na situace i možných řešeních (doporučujeme spoluúčast vedení školy, ale není podmínkou, pokud je vedení alespoň pravidelně informováno o činnosti ŠPP a závažných případech, které ŠPP ve škole řeší).
 • Seznámení s jednotlivými žáky ve spolupráci s TU jednotlivých tříd – lze se domluvit v každé třídě na tom, že sociální pedagog po předchozí domluvě s třídním učitelem přijde do třídy, představí se, sdělí, kde ho žáci mohou najít (kabinet, konzultační hodiny, kontakt apod.), co jim nabízí atd.
 • Zjištění a prostudování o dotovaných programech ve škole – Obědy pro děti, fond na pomůcky apod., možnosti pro potřebné děti a rodiče.
 • Vytvoření vlastních konzultačních hodin pro žáky i rodiče, propagace tohoto, včetně sdílení kontaktu na sebe (doporučujeme služební telefon, ze kterého sociální pedagog bude pravidelně v kontaktu s rodinami i odborníky, a na kterém lze sociálního pedagoga v pracovní době pravidelně zastihnout).

Veškeré materiály, které sociální pedagog využívá každý den (např. plánek učeben, jméno TU u jednotlivých ročníků, ale třeba i školní řád nebo program poradenských služeb dané školy apod.) je vhodné mít na očích, např. zalaminované na nástěnce. Kontakty, které sociální pedagog následně předává dále, je možné vést např. v excelové tabulce, případně lze vytvořit na sdíleném disku i seznam takových kontaktů, který bude společný pro celé ŠPP dané školy. Přínosem může být i sdílená tabulka jednání, ke které bude mít přístup celé ŠPP, aby bylo přehledně a pravidelně uváděno, kdo s kým ve škole jednal a z jakého důvodu (např. 8. A, A. Novák, kouření na toaletách, jednáno i se ZZ – ano/ne – , kdo s nimi jednal – jméno či zkratka TU a pracovníka ŠPP, případně vedení školy).

Vřele doporučujeme trávit plošně se žáky čas o přestávkách, neboť žáci se ve volném čase přirozeně chovají jinak, než během řízené činnosti (tj. vyučování). Pokud sociální pedagog již ví o dětech, které potřebují pomoc a podporu, je dobré zjistit si náhled na situaci nejen od třídního učitele žáka, ale též od asistenta pedagoga, je-li ve třídě a od vychovatele ve družině, chodí-li do ní žák.

Podobné příspěvky