Sociální pedagogové v českých školách

Asociace sociálních pedagogů uskutečnila ve spolupráci s Ústavem pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci výzkumné šetření. V tom se zaměřili na pozici sociálního pedagoga ve škole. Hlavním cílem výzkumu bylo identifikovat činnosti, které sociální pedagogové ve školním prostředí vykonávají. Dále se zaměřovali na dobu působení na pozici sociálního pedagoga ve škole, její financování, specifikaci škol, na kterých sociální pedagogové působí a další stěžejní oblasti. Výsledkem je pak výzkumná zpráva monitorující aktuální nastavení pozice sociálního pedagoga poukazující na kritické oblasti, na které je třeba se zaměřit.

Legislativní neukotvení způsobuje komplikace

Výsledky výzkumu poukazují na fakt, že jediná negativní zjištění jsou způsobena legislativním neukotvením pozice. Ať už se jedná o komplikace s financováním pozice a její kontinuitou či zneužíváním pozice sociálního pedagoga pro suplování předmětů a doučování žáků, případně výkon pozice osobou nekvalifikovanou v dané oblasti, všechny tyto oblasti by vyřešilo legislativní ukotvení pozice sociálního pedagoga mezi pedagogické pracovníky, včetně stanovení kvalifikačních předpokladů, stanovení jasného rámce pracovní náplně a vymezení financí ze státního rozpočtu pro financování profese sociálního pedagoga ve školním prostředí.

Co sociální pedagogové dělají a co už by dělat neměli?

V aktuální době, kdy vytváříme metodiku práce pro sociální pedagogy v rámci projektu Podpora zkvalitnění práce sociálních pedagogů ve školách, jsou zjištění ohledně náplně práce sociálních pedagogů klíčovými. Výzkumu se zúčastnilo 72 sociálních pedagogů. Graf níže reprezentuje procentuální zastoupení sociálních pedagogů ve škole působících v daných oblastech.

Práce s žáky se sociálním znevýhodněním0%
Komunikace s rodinou0%
Poskytování sociálního poradenství0%
Intervence k potřebám žáků0%
Intervence rizikového chování žáků0%
Práce s žáky s výchovnými obtížemi0%
Komunikace s externími subjekty (PPP, OSPOD, neziskové organizace apod.)0%
Předcházení a řešení školní neúspěšnosti0%
Řešení konfliktů, mediace0%
Práce se školním/třídním klimatem0%
Podpora duševního zdraví žáků0%
Poradenství a metodická podpora pedagogům0%
Krizová intervence0%
Terénní práce s rodinou žáků0%
Realizace preventivních aktivit0%
Depistáž a diagnostika0%
Doučování žáků0%
Poskytování sociální terapie0%
Realizace osobnostní a sociální výchovy0%
Realizace volnočasových aktivit a akcí školy0%
Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami0%
Suplování předmětů0%
Metodické vedení a koordinace preventivních aktivit0%
Vedení třídnických hodin0%
Sestavování individuálního výchovného programu žáků0%
Poskytování kariérového poradenství0%
Sestavování individuálního vzdělávacího plánu žáků0%

Sociální pedagogové vykonávají také činnosti, které by vykonávat neměli. Jedná se např. o suplování či doučování žáků, které realizují častokrát na nátlak vedení škol. Komplikací je především nízká opora v legislativě.

Hlavní zjištění výzkumu

  • 91,67 % ředitelek/ředitelů škol považuje pozici sociálního pedagoga za velmi přínosnou a pozici podporují.
  • 75,00 % sociálních pedagogů jsou vysokoškolsky vzdělání odborníci v oboru sociální pedagogika, případně sociální práce.
  • Dle propočtů působí sociální pedagogové nejčastěji na velkých (základních) školách ve větších městech.
  • Sociální pedagogové jsou tak potřební, že některé školy zaměstnají dvě nebo i tři pozice sociálního pedagoga současně.
  • Sociální pedagogové uváděli celkem 9 různých zdrojů financování jejich pozice, což poukazuje na nesystémovost.
  • 45,83 % sociálních pedagogů realizuje doučování žáků a 31,94 % supluje předměty, ačkoliv by tyto činnosti vykonávat neměli.

Kompletní výzkumnou zprávu si můžete přečíst v odborném časopise Sociální pedagogika.

Citační záznam: Šmída, J., Čech, T., Blábolilová, N., Slívová, E., Balaban, V., Daněk, J., Hormandlová, T., & Kohoutová, D. (2023). Sociální pedagogové v českých školách. Sociální pedagogika | Social Education, 11(2). https://soced.cz/wp-content/uploads/2023/11/SocEd_November_2023.pdf 

Podobné příspěvky