Inspirace pro sdílení zkušeností – návštěva sociálních pedagogů

Mnoho sociálních pedagogů volá po sdílení zkušeností s dalšími sociálními pedagogy. Často totiž přemýšlejí nad tím, jakou náplň práce mají jiní sociální pedagogové, jak májí nastavenou spolupráci v rámci školních poradenských pracovišť, jaké potíže nejčastěji řeší s žáky a rodiči, jaké postupy používají, s kým spolupracují atd. Navíc pokud nepůsobili na jiné škole, tak celkově přemýšlí, jak to funguje na jiných školách. 

Sdílení zkušeností formou webinářů a kazuistických seminářů

Někteří sociální pedagogové jsou financovaní z Národního plánu obnovy, který cílí na školy s vyšším podílem sociálně znevýhodněných žáků. Tito sociální pedagogové měli a mají možnost se zúčastnit pravidelných webinářů a online podpůrných skupin, které cílí na možnost sdílení zkušeností a příkladů dobré práce plynoucí z výkonu pozice sociálního pedagoga. Mezi nejčastěji probíraná téma patří práce se žáky se sociálním znevýhodněním, rizikové chování žáků, školní neúspěšnost a další. Ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem budeme na těchto i dalších aktivitách spolupracovat i v následujícím školním roce.

Zároveň pro sociální pedagogy připravujeme další formu sdílení zkušeností a podpory, neboť mají specifickou náplň práce a při práci s dětmi a rodinami se mnohdy setkávají s velmi náročnými situacemi, které je třeba reflektovat prostřednictvím supervize/intervize. V rámci projektu ASOCP „Podpora zkvalitnění práce sociálních pedagogů ve školách“, který je podpořen Nadací Sirius, budou realizovány kazuistické/intervizní semináře pro sociální pedagogy.

Vzájemné návštěvy škol jako forma sdílení zkušeností

V tomto informativním článku bychom vám však chtěli představit ještě jinou možnou formu sdílení zkušeností nejen s dalšími sociálními pedagogy, ale i s vedením školy a jinými členy školního poradenského pracoviště. 

Profesní rozvoj a sdílení zkušeností lze dostáhnout také vzájemnými návštěvami škol a poradenských pracovníků. Při těchto návštěvách se mohou setkat poradenští pracovníci se svými protějšky a sdílet jejich zkušenosti ve specifických situacích. Může taktéž proběhnout diskuze mezi všemi pracovníky školního poradenského pracoviště i s vedením školy. Tím dochází k obohacování obou stran. 

Dne 17.4.2023 sociální pedagog Jiří Daněk společně s ředitelkou ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 a speciální pedagožkou navštívili ZŠ Tišnov, nám. 28. října. Zde se setkali s ředitelkou školy, zástupkyní ředitelky, výchovnou poradkyní, sociální pedagožkou Bc. Michaelou Bednářovou i speciálními pedagožkami. Na velmi příjemném setkání si navzájem sdíleli své zkušenosti s pozicí sociálního pedagoga i dalších pracovníků školního poradenského pracoviště, představovali si navzájem proběhlé a chystané školní akce. Rovněž diskutovali a probírali současné legislativní nastavení pozice sociálního pedagoga i možnosti financování pozice prostřednictvím podpůrných opatření. Proběhla taktéž prohlídka školy a kabinetu kolegyně sociální pedagožky Michaely Bednářové. 

Pracovníci kompletního školního poradenského pracoviště ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 taktéž 10.5.2023 navštívili ZŠ Olomouc, Svatoplukova 11, kde se setkali se sociální pedagožkou Mgr. Pavlou Hrubanovou, jež byla hlavní iniciátorka setkání, s ředitelem této základní školy a školním psychologem. Na přátelském setkání společně sdíleli, s jakými obtížemi se nejčastěji ve svých školách setkávají a jakým způsobem se je daří řešit. Proběhla taktéž výměna zkušeností sociálních pedagogů při práci s žáky a rodiči. Nechyběla ani detailní prohlídka školy, včetně nejzazších koutů školy, jako je včelí úl na střeše školy, ze které je i krásný výhled na město Olomouc. 

Těmto příjemným, přínosným a inspirativním návštěvám zároveň předcházela i návštěva pracovníků těchto dvou škol na ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16.

Asociace sociálních pedagogů tedy významně doporučuje realizovat podobná setkání mezi sociálními pedagogy, vedením školy a dalšími pracovníky školního poradenského pracoviště. Nejen že můžete vidět, jak to v jiných školách funguje, sdílet své zkušenosti s dalšími sociálními pedagogy, ale rovněž si poslechnete jak např. mezi sebou spolupracují pracovníci školního poradenského pracoviště, jak spolupracují s vedením školy. Získáte i pohled vedení školy na sociálního pedagoga, co se jim ve škole osvědčilo a mnoho dalších užitečných a zajímavých informací. Otvírá se tím taktéž prostor pro další spolupráci mezi jednotlivými školami. Navíc získáte inspiraci pro sebe, svojí práci a upevníte potřebnou naději.

Naděje, jak zní z výroku Václava Havla, není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne.

Máte tedy v blízkosti školu, kde pracuje sociální pedagog? Společně se domluvte a zrealizujete podobná setkání ve Vašich školách.

V případě, že nevíte, na které škole pracuje některý z kolegů a kolegyň sociálních pedagogů a pedagožek doporučujeme nahlédnout na naši interaktivní mapu sociálních pedagogů.

Nejste ještě součástí této mapy? Přidejte se a pomozte nám tak vytvořit interaktivní síť sociálních pedagogů a pedagožek. 

Podobné příspěvky