Konference „MOSTY SPOLUPRÁCE“

Ve Zlíně dne 19.10.2023 pořádala Sociálně pedagogická poradna (dále jen „SPP“) konferenci s názvem „Mosty spolupráce“, které se ASOCP aktivně zúčastnila. 

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II (IKAP II), v rámci kterého je SPP zřízena se přiblížil ke konci. Po vřelém úvodním slovu ředitele Azylového domu pro ženy a matky (dále jen „AD“) Mgr. Michala Trčálka představila PhDr. Jaroslava Pavlíčková dosavadní praxi SPP se spolupracujícími školami. V příspěvku sdílela zkušenosti nejen z pohledu pracovníků poradny, ale taktéž ze strany pracovníků škol, dětí a rodičů. Zdůrazňovala propojení sociální a školní oblasti a co je ve spolupráci důležité. Rovněž představila výhody a nevýhody sdíleného sociálního pedagoga a Metodiku Sociálně pedagogické poradny, kterou zpracovali na základě zkušeností z praxe. V metodice lze nalézt návody, jak spolupracovat s žáky a zákonnými zástupci, na co si dát ve spolupráci pozor a jakými specializovanými činnostmi lze školu obohatit. Metodiku lze nalézt na webových stránkách SPP  nebo v dokumentech ke stažení. V příspěvku ředitelky ZŠ a MŠ Pozděchov Mgr. Petry Zgarbové, Ph.D. byla spolupráce se SPP rozebírána z pohledu vedení školy. Účastníci se v příspěvku dozvěděli, jak společně navázali spolupráci, které činnosti škola využila, jaké problémy žáků a rodin poradna řešila. Paní ředitelka také zmínila, v čem vidí přínos SPP a kterým obtížím v rámci spolupráce čelili.

Konference se zúčastnila řada dalších odborníků a spolupracujících organizací. 

doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D., jež je odbornou garantkou výše zmíněného projektu, ve svém příspěvku pojednávala o výsledcích výzkumných šetření studentů. Výsledky potvrzují význam spolupráce zainteresovaných profesí. Důležité je vytvářet prostor pro efektivní komunikaci a vhodné podmínky ve škole pro všechny žáky i pracovníky, včetně neustálé podpory. Dle slov doc. Matulayové je úspěšná spolupráce procesem i výsledkem nemalého úsilí. 

Předseda Asociace sociálních pedagogů Mgr. Jiří Daněk ve svém příspěvku představil současné potřeby škol. Jedny z nejintenzivnějších potřeb jsou podpora pedagogů, práce se žáky s výchovnými obtížemi či rizikovým chováním a předcházení a řešení školní neúspěšnosti. Dále seznámil účastníky s činnostmi, které vykonávají sociální pedagogové a jak se uplatňují v podpoře školní úspěšnosti. Poté uvedl vize a činnosti Asociace sociálních pedagogů, která cílí na zlepšení přístupu žáka ke vzdělávání a posílení mezioborové spolupráce prostřednictvím podpory pozic sociálních pedagogů ve školách. V příspěvku zmiňoval taktéž právě probíhající projekt Podpora zkvalitnění práce sociálních pedagogů ve školách, který ASOCP realizuje za finanční podpory Nadace Sirius.  (Členové ASOCP mohou v členské sekci nahlédnout na prezentaci z příspěvku)

PhDr. Eleonora Smékalová a Mgr. Andrea Krejčí ze spolku Škola porozumění a sdílení představili koncept sociálně-emočního učení a program Druhý krok, který školám poskytovali i pracovníci SPP. Výše zmíněný spolek taktéž usiluje o přenesení programu Druhý krok pro 2. stupeň ZŠ. Více o programu Druhý krok se můžete dočíst na webových stránkách spolku.

Zástupce Centra karierového poradenství Zlínského kraje pojednávala ve svém příspěvku o realizovaných opatřeních k prevenci předčasných odchodů ze škol a představila nástroj prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, Metodiku Safe arrival, kterou lze nalézt na webových stránkách

V příspěvku Mgr. Věry Havlíkové z organizace Society for All byl představen projekt Signály, který si klade za cíl zlepšit systém včasné identifikace ohrožených dětí a zajištění pomoci. Mgr. Havlíková mluvila o roli case managementu ve školním prostředí, který mohou vykonávat právě sociální pedagogové. 

Mgr. Simona Čubáková, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany Zlínského kraje pojednávala o kompetencích a postupech sociálně právní ochrany dětí i možnostech spolupráce se školou. OSPOD může poskytnout informace i škole, pokud je to však ve prospěch dítěte. Je vhodné do zpráv směřovaných orgánu sociálně právní ochrany dětí z podnětu školy připisovat větu „Prosíme o vyrozumění, jak bylo s našim oznámením/informacemi nakládáno“ (vzorovou větu můžete nalézt i v našich vzorových dokumentech v sekci pro začínající sociální pedagogy). Bez této věty není OSPOD povinen škole podat zpětnou vazbu na dané oznámení.  

elá konference v sobě nesla důležitost mezioborové spolupráce, roli sociálně pedagogických intervencí ve školním prostředí a význam pozice sociálního pedagoga. 

Díky činnosti SPP bude 5 spolupracujících škol zřizovat vlastní pozice sociálního pedagoga. Činnost SPP se z důvodu končícího projektu sice blíží ke konci, avšak pracovníci připravili velmi dobrou půdu pro realizaci a vznik Sociálně pedagogických poraden i v jiných městech. Proto věříme, že se v budoucnu najdou další osvícení lidé, kteří budou pokračovat v tom, co započali pracovníci SPP ve Zlíně. 

ASOCP velmi děkuje všem pracovníkům Sociálně pedagogické poradny i Azylového domu pro ženy a matky s dětmi za jejich práci, velké úsilí a podporu sociálně pedagogické činnosti ve školském prostředí. 

Na tomto odkaze ve fotogalerii můžete nahlédnout na atmosféru konference.

Podobné příspěvky