Workshop – Sociální pedagogika v praxi: Sociální pedagog v základní škole

Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati uspořádala workshop s názvem Sociální pedagogika v praxi: Sociální pedagog v základní škole, který se konal dne 23.11.2022 v aule Fakulty humitních studií UTB ve Zlíně. Workshop, který připravila Mgr. Lucie Cejpek Blaštíková, Ph.D., byl určen pro studenty sociální pedagogiky a další pedagogické pracovníky i členy týmu poradenských pracovišť, pro vedení škol a všechny další z řad odborné veřejnosti, kteří měli zájem o informace k tématu sociální pedagogika v praxi a k fungování sociálního pedagoga v základních školách.

Workshopu se zúčastnili sociální pedagogové, kteří působí v základních školách v rámci školních poradenských pracovišť:

  • Mgr. Jiří Daněk, sociální pedagog ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 a předseda Asociace sociálních pedagogů,
  • Mgr. Libuše Pecková Svitáková, sociální pedagožka, ZŠ U Kříže 28, Ostrava,
  • Mgr. Elefteria Svačinová, sociální pedagožka, ZŠ Generála Janka, Ostrava a
  • Bc. Václav Rosík, sociální pedagog, MŠ a ZŠ Brno, nám. 28. října, Brno.

Workshopu se také zúčastnila Mgr. Bianca Sivíková, sociální pracovnice, Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, Zlín.

Náplň práce sociálního pedagoga je rozmanitá

Všichni významní hosté představovali své pracoviště a jejich hlavní činnosti. Pracovní náplň sociálního pedagoga je velmi rozmanitá a zahrnuje činnosti jako např. konzultace a poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy, tvorba a realizace preventivních a intervenční programů, komunitních kruhů ve třídách, adaptační kurzy, vedení růstových skupin, terénní práce (navštěvování a práce s rodiči v domácím prostředí), příprava a facilitace výchovných komisí a pohovorů s rodiči a žáky.

Základní činnosti sociálních pedagogů jsou rovněž obohacené o další důležité činnosti jako např. Teambuilding pro pedagogické pracovníky, projektové dny ve škole, ale rovněž i příprava a vedení projektů, včetně podávání žádostí o grant či dotaci.

Sociální pedagog a vzájemná spolupráce

Sociální pedagogové také zmiňovali, že je důležité klást důraz na budování partnerských vztahů se žáky, rodiči, pedagogy a rovněž je velice důležitá spolupráce s dalšími subjekty mimo školu, jako např. orgán sociálně právní ochrany dětí, Policie, středisko výchovné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi aj.

Na ZŠ Generála Janka v Ostravě mají vytvořenou Snoezelen místnost, kterou využívá i sociální pedagožka Mgr. Elefteria Svačinová. Snoezelen tak nemusí využívat pouze speciální pedagogové, ale může být využitelný i při práci sociálního pedagoga např. při zmírňování agresivního a autoagresivního chování, rozvoji emocionality, učení se relaxovat. (Pro využívání Snoezelen je třeba absolvovat certifikovaný akreditovaný kurz).

Realizovaný workshop byl pro účastníky i samotné hosty obohacující, protože mohli slyšet, jak fungují sociální pedagogové v základních školách, včetně sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, se kterou sociální pedagogové ve školách často intenzivně spolupracují a vzájemně mohli sdílet své zkušenosti a názory.

V Asociaci sociálních pedagogů usilujeme, aby takových workshopů či setkání postupně přibývalo.

Podobné příspěvky